Ambrogio Novidio Fracco (1547). Sacrorum fastorum libri XII.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

PAVLO TERTIO PONT. OPT, MAXIMO, Aunbrofius Nouidius Fraccus. Ferentinat, $e P, D,

ow VM fuperioribus annis Paule beati Jime, cultum illum deorum apud ^ (9 58] prifcos etiam à fuis bominibus ea tempestate dánatum,cum fabulofus "oti | e dice quibufdam [ol£nitatibus,curif fane tunc inutilibus celes VASE. f braium mecum cogitaJem,es ab Ouidio cum ingenio tum dotrina goe arm el] ta preftanti[Jimo, de illo ritus quofdam populares fa$iis donatos vide - vem ,Putaui maximo quidem ez pudori v damno bominibus no[lri temporis offe fi fimi libus carerent, Cum nec deorum cultuynec rebus geklis, veteribus cedamus .1tagy rem éntaKfam arbitratus, pratagy ac iucundum antiquis , multo gratiorem atae iucundiorem - vel veritatis luce, vel bone[liore erga deum ob(eruantia noftris fore exiflimans , flatim án animo habui, cs fi nibil nüc non culti nibil maiori diligentia elaborarit, fingularigy, - difciplina ati ingenio, digntim fides noFlra cultu diuinus, defideret, finilia noftri tem goris,que Ouidius fui, eum quibu[dam vana,atp [nperfiua viderentur codem carminis genere [nis rationibus ordiri atq contexeresPerfeueranfp cum fab Leone, A driano t Clemente de bis factos fa$fos, fepe tamen fafceptos, (epegy vi miferorum temporum, calamitatum concurfu deflitutos fcribere cepi[ fem, e deinde fic vmiferiarum one- ribus premebar,fub te tandem fummam manum impofuerim, quando ita. tribi poll eos feliciter occurris, ne in tantarerum tuarum ac temporum felicitate mibi, ac meis. fris plis, decffe viderer illos tibi dedicare constitui, non vt tomen tuum monumenti; illufiras rem mels, fed vt nomine tuo laus mea, poYleritatis commemoratione, fuperorum nofltos eum voluntate, celebraretur, fane cum diuina illa, atjj eterna rerum ferie ita faftum - fit, vt tu mus poli tot, cui covfecrarentur repertus fis« Puto fic vt inter tua eoleflia lis - dia quibus bec nofira etas floret,conguicfcerent ,tiag iuuemlia fydera, quorum splen dore iam miferiarum nobis tenebras ex pulifli fequerentur teg goti[Jumum luftrati ado- earent.Q. Gi tot yreSlanti ingenio viros ,vt tibi &z adeffent te circumflarent, atq; vt bis ate auFlus Senatus, dete palam gloriaretur fumis dignitatibus exornaFli. Q. uiqi «deo in hoc ampli fimo facerdotio conflitutus, cuius magnitudine naturam non mutasti, verum fuperiorum re&e curam babes, adeofp pietatis tue exemplo prudenter orbem cus dus caput es moderaris, vt non folum deos at; homines, ad te amandum , fed etiam elex- menta traxeris Tonis enim fine quo non fit( vt phtlofophari, blf gerfonam imponere lireat)fna te ceelefti Yride,veluti totius mundi. fimulacbrum, ir cicinxite Aer , locorum varietate in qua nobis deo fimitis vbip. occurris, firmum vtomnes volumus, conferunt, À qua,mimen tuam verita , vt effes quo mortale genus foueretur, de [no gremio nobis dam tum falutem tuam implorantibus inoffenfa m mirabiliter veflituit. Terra tuos cito adultos non folum repente ditauit, fed tescui illa paret, fuis tbe[auris inuifit atq; vt £[Jent qui poll te fibi imperarent, orbem: fuwm regerent , genus tuum prole gemina. €ompgeminauit, C ware cum propter virtutes: ttae bec tibi, a quo alium rerum magnitua do non defi derabat, contigerit, par fane erat vt fimul cumbis tetiam mei libelli ve nerarentur, es fi. mon eloguentie tue vtrisfip lingue facundiffime compacandi . Cum "non multo altius, qua Jacrorim verba paterentur, fcripti f ntgagimus enim ne quid cons tra fas diceret, poetarum licentia vagari non potuit, Q nod, vt arbit ror, multo; à falutis wojire natali bucu(p ab bis fic fcribendit quemadmodum ego fcripfi , deteri ut, Nam